Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người mách lẻo
  công tơ, đồng hồ đếm
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  làm lộ tẩy
  a tell-tale blush
  cái đỏ mặt làm lộ tẩy