Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

teeny-bopper /'ti:nibɒpə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, thường xấu)
    cô gái sính thời trang và nhạc pốp