Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tediously /'ti:diəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] chán ngắt