Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    một cách trêu chọc; để trêu chọc