Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tautologous /tɔ':tɒləgəs/  

  • Tính từ
    trùng ý, trùng ngôn