Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] chậm
    [một cách] muộn, [một cách] trễ