Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [có vị, hương] nồng
    a tangy aroma
    mùi hương nồng