Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

take-over /'teik,əʊvə[r]/  

  • Danh từ
    sự nắm quyền điều khiển công ty (nhờ mua phần lớn cổ phần…)