Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tactlessness /'tæktlisnis/  

  • Danh từ
    sự không khéo xử, sự không lịch thiệp