Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

taciturnity /'tæsitɜ:nəti/  

  • Danh từ
    tính ít nói, thái độ trầm mặc