Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  điều cấm kỵ, sự kiêng kỵ
  bị cấm kỵ
  Tính từ
  bị cấm kỵ, bị cấm đoán
  phải cấm (kỵ) những chuyện ngồi lê đôi mách
  Ngoại động từ
  cấm, cấm đoán, bắt kiêng
  ở đây cấm hút thuốc
  không được xã hội thừa nhận

  * Các từ tương tự:
  tabula, tabulae, tabular, tabularize, tabulate, tabulating, tabulating machine, tabulation, tabulator