Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người có cảm tình
    người thông cảm; người đồng tình (với người khác)

    * Các từ tương tự:
    sympathizer, sympathiser