Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thgt) sự lừa bịp; sự thất vọng

    * Các từ tương tự:
    swizzle, swizzle-stick