Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

swear-word /'sweəwɜ:d/  

  • Danh từ
    tiếng khiếm nhã, tiếng báng bổ