Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) ngăm ngăm đen (da...)

    * Các từ tương tự:
    swarthiness, swarthy, swartness