Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lầy lội
    swampy ground
    bãi đất lầy lội