Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    (thơ ca) thở dài