Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khả năng cảm nhận; tính nhạy cảm