Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surreptitiously /,sʌrəp'ti∫əsli/  

  • Phó từ
    (thường xấu)
    [một cách] lén lút, [một cách] vụng trộm