Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surprisingly /sə'praiziŋli/  

 • Phó từ
  [một cách] đáng ngạc nhiên, ngạc nhiên thay
  surprisingly, no one came
  ngạc nhiên thay đã không có ai đến cả
  she looked surprisingly well
  cô ta trông khỏe mạnh một cách đáng ngạc nhiên