Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dự dư thừa
    vật thừa ra