Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surpass /sɚˈpæs/  /Brit səˈpɑːs/

  • verb
    -passes; -passed; -passing
    [+ obj] :to be better or greater than (someone or something)

    * Các từ tương tự:
    surpassing