Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giả, giả mạo

    * Các từ tương tự:
    supposititiousness