Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supplicate /'sʌplikeit/  

 • Động từ
  cầu xin, khẩn cầu
  supplicate for pardon
  cầu xin tha thứ
  supplicate somebody to help
  cầu xin ai giúp đỡ