Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lười biếng; không chú ý; đờ đẫn