Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supervisory /'su:pəvaizəri, 'sju:pəvaizəri/  /,su:pə'vaizəri/

  • Tính từ
    giám sát
    a supervisory committee
    ủy ban giám sát