Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supersensitive /sju:pə'sensitiv/  

  • Tính từ
    cảm xúc quá độ
    quá nhạy cảm

    * Các từ tương tự:
    supersensitiveness