Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supersaturation /sju:pəsætʃə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự quá bão hoà
    (vật lí) sự quá bão hoà