Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superlativeness /sju:'pə:lətivnis/  

  • Danh từ
    tính tột bực