Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superintendence /,su:pərin'tendəns/  /,sju:pərin'tendəns/

  • Danh từ
    sự trông nom, sự giám sát