Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superfluousness /sju:'pə:fluəsnis/  

  • Danh từ
    tính thừa, tính không cần thiết