Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bề mặt, diện tích
    vẻ ngoài, bề ngoài