Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

supererogation /sju:pərerə'geiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm quá bổn phận mình