Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superciliousness /,su:pə'siliəsnis/  /,sju:pə'siliəsnis/

  • Danh từ
    sự kinh khủng