Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

superbly /su:'pɜ:bli/  /sju:'pɜ:bli/

  • Phó từ
    [một cách] tuyệt vời