Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sundowner /'sʌn,daʊnə[r]/  

  • Danh từ
    (Úc) người lang bạt xin ngủ qua đêm (ở trang trại)
    (Anh, khẩu ngữ) cốc rượu tiễn mặt trời (lúc mặt trời lặn)