Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự hình thành khe; rãnh