Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sufficiency /sə'fi∫ənsi/  

  • Danh từ
    sufficiency of something
    số lượng đủ về cái gì
    a sufficiency of fuel for the winter
    số lượng chất đốt đủ cho mùa đông