Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suddenness /'sʌdnnis/  

  • Danh từ
    sự đột ngột