Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

successively /sək'sesivli/  

  • Phó từ
    [một cách] liên tiếp