Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

successfully /sək'sesfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] thành công