Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhằm lật đổ (chính phủ, (tôn giáo))
    nhằm phá hoại (nguyên tắc, lý luận)