Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ
    trợ cấp; cứu tế
    can dự