Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsume /səb'sju:m/  /səb'su:m/

  • Động từ
    (+ in, under)
    xếp vào (loại nào đó)
    con vật này có thể xếp vào lớp bò sát