Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substitute /ˈsʌbstəˌtuːt/  /Brit ˈsʌbstəˌtjuːt/