Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subornation /,sʌbɔ:'nei∫n/  

  • Danh từ
    sự mua chuộc