Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sublimely /sə'blaimli/  

  • Phó từ
    [một cách] cao cả, [một cách] tuyệt vời
    [một cách] quá xá