Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subjugation /,sʌbdjʊ'gei∫n/  

  • Danh từ
    sự chinh phục