Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính dịu ngọt, tính thơm dịu
    tính khéo léo, tính ngọt ngào