Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stubbornness /'stʌbənnis/  

  • Danh từ
    sự bướng bỉnh, tính bướng bỉnh